Terapia Pedagogiczna.

Terapia Pedagogiczna

 

Przebieg i organizacja studiów

 • Studia nadające kwalifikacje, trwające 3 semestry
 • program studiów obejmuje 380 godzin oraz 120 godzin praktyk
 • zajęcia realizowane są w trybie niestacjonarnym, (w piątek od godz. 16-ej) soboty i niedziele, średnio co dwa tygodnie w siedzibie Uczelni
 • absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych z zakresu Terapii Pedagogicznej

 

Cel kształcenia

Celem studiów jest przygotowanie słuchaczy do realizacji działań psychokorekcyjnych o charakterze edukacyjnym, rozwojowym i terapeutycznym. Kształcenie polega na doskonaleniu umiejętności kierowanych do dzieci które wykazują zaburzenia w zachowaniu. Studia przygotowują do celowości formułowania projektów rozwojowoterapeutycznych i edukacyjno–terapeutycznych, realizowanych w formule pracy indywidualnej jak i grupowej, pozwalających na kształtowanie środowiska przyjaznego dla dzieci i młodzieży z problemami adaptacyjnymi. Nabyta w trakcie studiów wiedza i umiejętności predysponują absolwentów do podejmowania interwencji wychowawczej, czyli doprowadzenia do określonych zmian w sferze emocjonalnej i poznawczej.

 

Adresat studiów

Adresatem studiów są nauczyciele przedszkoli i szkól ogólnodostępnych, psycholodzy i pedagodzy szkolni, psycholodzy i pedagodzy pracujący w poradniach psychologicznopedagogicznych, wychowawcy.

 

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów zostanie wyposażony w wiedzę teoretyczna dotyczącą identyfikacji problemów dzieci związanych z rozwojem psychoruchowym, podstawowych problemów terapii pedagogicznej i jej wpływu oraz znaczenia dla prawidłowego procesu edukacji dzieci i młodzieży.

Nabędzie praktycznych kompetencji w zakresie stosowania wiedzy w czasie prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dziecka.

Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje do nauczania w przedszkolach, szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwentów studiów drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju.

 

Program studiów

 1. Prawne aspekty opieki i wychowania
 2. Podstawy pedagogiki specjalnej
 3. Praca z dzieckiem dyslogicznym (dyskalkulia, dysortografia)
 4. Wybrane zagadnienia z psychologii rozwojowej, wychowawczej i klinicznej
 5. Socjoterapia i psychoterapia
 6. Diagnoza systemowa w zaburzeniach
 7. Praca w grupie terapeutycznej
 8. Integracja sensoryczna.
 9. Organizacja procesu terapeutycznego.
 10. Wybrane zagadnienia z logopedii i terapii zaburzeń mowy.
 11. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi w uczeniu się i zachowaniu.
 12. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju ruchu.
 13. Metody pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego i społecznego.
 14. Wybrane zagadnienia z terapii osób z ADHD.
 15. Społeczne uwarunkowania rozwoju jednostki.
 16. Niekonwencjonalne metody w terapii pedagogicznej.
 17. Współpraca terapeuty ze środowiskiem wychowawczym jednostki.
 18. Współczesne problemy opieki, wychowania i wspierania rozwoju osób ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi.

 

Warunki ukończenia studiów podyplomowych

 • uczestnictwo w zajęciach programowych
 • zdanie przewidzianych programem egzaminów
 • zaliczenie praktyk zawodowych
 • zdanie egzaminu końcowego
 • wniesienie wymaganych opłat

 

Opłaty

Koszt studiów: 1100 zł. za semestr. Czesne należy wpłacać na konto:

 

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie

Bank Spółdzielczy

05 8444 0008 0000 0082 6251 0046

 

Istnieje możliwość rozłożenia czesnego na raty, według indywidualnych uzgodnień.

 

Rekrutacja na rok akademicki 2014/2015 trwa

Rekrutacja kandydatów ma charakter ciągły. Warunkiem uruchomienia studiów podyplomowych w/w zakresie jest zebranie się grupy 15 osób.

Opiekun: dr Anna Matyja i mgr Janina Szkowron

 

Kontakt

Sekretariat Studiów Podyplomowych

tel: 32/623-51-80

e-mail:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi.

 

Wymagane dokumenty

 1. Podanie
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Dyplom/odpis ukończenia studiów wyższych lub poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia
 4. Kserokopia dowodu tożsamości
 5. Fotografie - 2 szt.
 6. Koperta ze znaczkiem na list polecony - 2 szt.

 

REKRUTACJA ON-LINE

 

Formularze do pobrania

 1. Podanie
 2. Kwestionariusz osobowy
 3. Regulamin Studiów Podyplomowych
 4. Umowa - wzór