preloader

Ładowanie...

Oferta Edukacyjna

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu
w Chrzanowie

członek Porozumienia Uczelni "Futurus"

Celem Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie jest wszechstronny - intelektualny i osobowościowy - rozwój studentów i zapewnienie im odpowiedniego przygotowania do życia zawodowego.

Uczelnia pragnie kształcić studentów w oparciu o najnowsze osiągnięcia nauki, zapewniając im zdobycie gruntownego wykształcenia ogólnego oraz specjalistycznego, nabycie umiejętności praktycznych oraz nawyków przedsiębiorczości, pomaga sprostać wymogom stawianym przez innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę rynkową. Ambicją Uczelni jest, aby jej absolwenci posiadali ducha przedsiębiorczości i zaradności gospodarczej.
W procesie dydaktycznym szczególną uwagę poświęca się nie tylko wiedzy merytorycznej, ale także czynnemu opanowaniu języków obcych i zdobyciu umiejętności praktycznego wykorzystania najnowszych technologii komputerowych.
Aby umożliwić pracę w zawodach, które dopiero powstaną w przyszłości, rozwija się umiejętności samokształcenia oraz wyrabia nawyk ustawicznego uczenia się z wykorzystaniem dostępnych rozwiązań w zakresie technik internetowych.
Studenci, kadra dydaktyczna oraz pracownicy administracyjni tworzą wspólnotę akademicką, ponosząc odpowiedzialność za wizerunek
i dobre imię Uczelni. Relacje pomiędzy poszczególnymi składowymi tej społeczności oparte są na otwartości, wzajemnym szacunku
i zrozumieniu.
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie jest Uczelnią partnerską Cloud Academy, obecnie prowadzimy nabór na kierunek Zarządzanie we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu - National Louis University w Nowym Sączu, oraz na kierunek Pedagogika we współpracy z Gliwicką Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości w Gliwicach.

Dowiedz się więcej

REKRUTACJA

Kryteria przyjęcia na studia

w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu

Kandydat na studia pierwszego stopnia w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie przyjmowany jest na podstawie kompletu złożonych dokumentów oraz uiszczeniu opłaty za postępowanie rekrutacyjne. 

Wszystkie kierunki studiów prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Czas trwania studiów wynosi VI semestrówAbsolwenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie otrzymują tytuł licencjata.

Rekrutacja trwa!

 

Poznaj szczegóły